Vedtægter

§1 Navn

Foreningens navn er “Horsens Astronomiske Forening”.

§2 Formål

Foreningens formål er at skabe kontakt mellem astronomisk interesserede personer i Horsens-området. Kontakten opretholdes ved jævnlige møder, studiekredse, observationsaftener samt andre relevante aktiviteter.

§3 Regnskabsår

Foreningens regnskabsår er 1. oktober – 30. september.

§4 Medlemskab

Medlemskab er åbent for enhver astronomisk interesseret person, der kan gå ind for foreningens formål. Medlemmerne betaler et årligt kontingent til foreningen.

§5 Generalforsamlingens myndighed

Stk.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den vælger blandt de fremmødte medlemmer en dirigent. Generalforsamlingen vælger ved direkte valg en formand, en kasserer, en sekretær, en bestyrelsessupleant samt en revisor og en revisorsuppleant. Valget sker i nævnte rækkefølge.

Stk.2 Valg til de i stk. 1 nævnte poster foregår almindeligvis på den ordinære generalforsamling, således at formand og revisor er på valg i ulige årstal, medens kasserer og sekretær er på valg i lige årstal. Bestyrelsessuppleant og revisorsuppleant er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted til alle poster.

Stk.3 Ved valget i 2011er der valg til samtlige af de i stk. 1 nævnte poster.

Stk.4 Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen.

§6 Bestyrelsens beføjelser

Stk.1 Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil.

Stk.2 Bestyrelsen administrerer foreningens kapital.

Stk.3 Såfremt et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i en valgperiode, træder suppleanten ind i bestyrelsen. I dette tilfælde kan bestyrelsen omfordele posterne indtil næste valg.

§7 Indkaldelse til generalforsamling

Stk.1 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i november.

Stk.2 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen har modtaget begæring herom underskrevet af mindst 1/3 af medlemmerne. Begæringen skal indeholde en motiveret dagsorden.

Stk.3 Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 4 ugers varsel. Bekendtgørelse af dagsordenen skal ske senest 1 uge før generalforsamlingen afholdes.

Stk.4 De i stk.3 nævnte indkaldelser og bekendtgørelser kan ske fyldestgørende via foreningens hjemmeside eller via direkte mail til hvert medlem, der oplyser sin mailadresse til bestyrelsen.

§8 Dagsordenen

Stk.1 Generalforsamlingen kan behandle ethvert anliggende, der vedrører foreningen. På generalforsamlingen kan bestyrelsen tildele ikke-medlemmer taleret, men kun medlemmer har stemmeret. Afstemning kan kun finde sted om sager, der i forvejen er optaget på dagsordenen.

Stk.2 En ordinær generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter:

  • Valg af dirigent.
  • Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
  • Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab. Regnskab og revisionspåtegning skal fremlægges skriftligt på generalforsamlingen.
  • Fastsættelse af medlemskontingent for det kommende år.
  • Indkomne forslag.
  • Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant.
  • Valg af revisor og revisorsuppleant.
  • Eventuelt.

Bestyrelsen kan medtage andre punkter, som den ønsker afgjort på generalforsamlingen. Et medlem kan få forslag optaget på dagsorden. Sådanne forslag skal senest 3 uger før generalforsamlingen afleveres skriftligt til bestyrelsen og være underskrevet af medlemmet.

Stk.3 Ekstraordinære generalforsamlingers dagsorden skal indeholde de i stk. 2 nævnte punkter 1 og 8.

§9 Afstemninger

Medlemmer, som er forhindret i at være til stede på generalforsamlingen, kan give et andet medlem skriftlig fuldmagt til at stemme for sig. Et fremmødt medlem kan kun repræsentere 1 fraværende medlem ved fuldmagt. En afstemning skal være skriftlig, såfremt blot ét medlem begærer det. Alle beslutninger, dog med undtagelse af de i §10 nævnte, vedtages ved simpelt flertal.

§10 Vedtægtsændringer

Disse vedtægter kan ændres på en generalforsamling, såfremt mindst to tredjedele af de afgivne stemmer og mindst en tredjedel af foreningens medlemmer er for ændringen. Såfremt mindst to tredjedele af de afgivne stemmer, men mindre end en tredjedel af foreningens medlemmer er for ændringen, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ekstraordinær generalforsamling. På denne ekstraordinære generalforsamling kan forslaget til vedtægtsændringen vedtages, såfremt mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for, uanset hvilken brøkdel af medlemsskaren dette udgør.

§11 Opløsning af foreningen

Beslutning om foreningens opløsning kan tages på en ekstraordinær generalforsamling. Behandlingen af forslag om opløsning af foreningen følger iøvrigt de regler, der er angivet i §10 om ændringer af vedtægter. I tilfælde af opløsning afgør generalforsamlingen, hvad der skal ske med foreningens midler.

§12 Referater

Bestyrelsen fører protokol over alle vedtagelser. Ethvert medlem har ret til på forlangende at få protokollen til gennemsyn.

§13 Ikrafttrædelse

Disse vedtægter træder i kraft den 8. november 2010 og ophæver bestemmelserne i tidligere vedtægter.